بازار یابی بر اساس وفاداری مشتری

بازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی

بازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند که از طریق “ارضاء کردن عوامل پراهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن” سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آنها و بر پایه استراتژی نگهداری مشتری است. اما بسیاری از این شرکت‌های ارضای کارکنان خود به عنوان مشتریان داخلی غافل […]