هوش و هیجان

کاربرد هوش هیجانی در مذاکرات

💢انسان ها یک ماشین مکانیکی نیستند که بتوان همه چیز را با ضرب و معادله و تقسیم حل کرد. انسان ها هیجانات و احساسات و عواطف خود را در تصمیم ها و تحلیل هایشان دخالت می دهند که این هم شامل خود ما و هم طرف مقابل می شود. 👈 هرچه در شناخت عواطف و […]