بررسی تأثیر تجربیات برند بر تمایل به پرداخت بالاتر

بررسی تأثیر تجربیات برند بر تمایل به پرداخ...

نویسندگان این مقاله (کامیار رئیسی‌فر ، حامد بختیاری و مهرداد طاهری) مفهوم تجربه ی برند و میزان تاثیر آن بر تمایل به پرداخت بالاتر رو بررسی میکنند.
به همه تون توصیه میکنم که این مقاله رو مطالعه و نظرتون رو برام کامنت کنید.