مدل بهینه سازی دوهدفه جهت افزایش سود و کاهش مشکلات زیست محیطی

مدل بهینه سازی دوهدفه جهت افزایش سود و کاهش...

امروزه با گسترش فضای رقابتی توجه به مدیریت زنجیره تأمین به یک موضوع اساسی در سازمان¬های تجاری تبدیل شده-است؛ به¬گونه¬ای که تمامی فعالیت¬های سازمان¬ها را تحت تاثیر قرار داده¬است. از طرف دیگر با افزایش حجم آلاینده¬ها و توجه روز افزون به مسائل زیست محیطی، تولید کنندگان را مجبور به گسترش زنجیره تأمین خود به حالت زنجیره تأمین حلقه بسته CLSC) ( می¬نمایند. در این مقاله سعی شده است تا در کنار کسب مزیت رقابتی حاصل از مدیریت زنجیره تامین در یک کارخانه تولیدی یخچال فریزر، مسائل زیست محیطی موجود در CLSC نیز درنظر گرفته شود. به این منظور، یک مدل برنامه¬ریزی غیرخطی عدد صحیح ارائه شده است. این مدل، جریان بهینه بخش¬ها و محصولات در CLSC و همچنین تعداد کامیون¬های به کار برده شده برای جابجایی تجهیزات در زنجیره تأمین رو به جلو را بهینه می¬کند. نتیجه درخور توجه حاصل از بکارگیری مدل توسعه یافته این است که کارخانه مورد موردمطالعه توانسته تا ضمن کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و ایجاد یک تصور سبز از زنجیره تامین خود و درنتیجه افزایش تقاضا، با کاهش هزینه¬های حمل و نقل، افزایش سود شرکت را تضمین نماید.