مدل مرتبط با ارزش خرید و انگیزه خرید و پیامدهای آن با رویکرد آینده پژوهی در خرده فروشی ها

مدل مرتبط با ارزش خرید و انگیزه خرید و پیام...

هدف از این پژوهش، بررسی مدل مرتبط با ارزش خرید و انگیزه خرید و پیامد های آن با رویکرد آینده پژوهی در خرده فروشی های همواره تخفیف در شهر تهران می باشد. پژوهش های قبلی عمدتا محدود به خرده فروشی های عادی و نهایتا لوکس می باشد که نقش فروشنده بسیار مهم در نظر گرفته شده است اما در این پژوهش میخواهیم با مطالعه و بکارگیری متغیر های تاثیر گذار که اساس آینده پژوهی در صنعت خرده فروشی و ارتباط آنها با یکدیگر را شامل میشوند به نتایج بهتر در آینده صنعت خرده فروشی که در سیر حرکت به سمت خرده فروشی های همواره تخفیف میباشند، دست پیدا نماییم. در مجموع در این پژوهش از روش توصیفی، پیمایشی و همبستگی که ۴۰۰ پرسشنامه در بین مشتریان خرده فروشی تخفیف دار هایپر استار در تهران توزیع و گردآوری شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل و در روش تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق با مقدار ضریب مسیر کمتر از ۱ و آماره تی بزرگتر از ۱/۹۶ که حاکی از تاثیر رابطه معنی دار بین ارزش خرید فایده باور و لذت جویانه بر رضایت آینده نگر و وفاداری مبتنی بر آینده و همچنین آینده نگری سهم از سبد خرید می باشد. همچنین با آماره تی کمتر از ۱/۹۶ تاثیر رابطه معنی دار بین رضایت آینده نگرو تبلیغات دهان به دهان و آینده نگری سهم از سبد خرید نمی باشد. یافته های ناشی از تحقیق بیانگر این است که ارزش خرید فایده باور و لذت جویانه باعث ایجاد رضایت آینده نگر و رضایت باعث ایجاد وفاداری مبتنی بر آینده و افزایش سهم خرید مشتریان میشود.