تاثیر بازارگرایی، نوآوری خدمات و کیفیت خدم...

نویسندگان این مقاله (مجید محمد شفیعی، هدی توکلی، ریحانه السادات طبائیان) به تاثیر مثبت و معنارار بازارگرایی و ابعاد آن بر نوآوری خدمات، کیفیت خدمات و همچنین ارزش ویژه برند، بر ترجیح برند و تمایل به پرداخت بالاتر می پردازند.
توصیه میکنم این مقاله رو مطالعه و نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید