اهمیت مهارت در زندگی

📌دو مرد در کنار دریاچه ای مشغول ماهیگیری بودند. یکی از آنها ماهیگیر باتجربه و ماهری بود اما دیگری ماهیگیری نمی دانست. هر بار که مرد باتجربه یک ماهی بزرگ می گرفت، آنرا در ظرف یخی که در کنار دستش بود می انداخت تا ماهی ها تازه بمانند اما دیگری به محض گرفتن یک ماهی بزرگ آنرا به دریا پرتاب می کرد.
ماهیگیر باتجربه پس از مدتی از او پرسید: چرا ماهی‌های به این بزرگی را به دریا پرتاب می‌کنی؟
مرد جواب داد: آخر تابه‌ی من کوچک است.

✅ مهارت‌های ما مانند تابه‌ی ماهی‌گیرها هستند که اندازه‌ی دستاوردهای ما را در زندگی مشخص می‌کنند.
همواره برای عملیاتی کردن آموزش‌ها زمان بگذارید و به دور از هرگونه کمالگرایی، وارد میدان شوید!