کاربرد هوش هیجانی در مذاکرات

💢انسان ها یک ماشین مکانیکی نیستند که بتوان همه چیز را با ضرب و معادله و تقسیم حل کرد. انسان ها هیجانات و احساسات و عواطف خود را در تصمیم ها و تحلیل هایشان دخالت می دهند که این هم شامل خود ما و هم طرف مقابل می شود.

👈 هرچه در شناخت عواطف و احساسات و تاثیر آن ها بر رفتار و ادراک موفق تر باشیم ، می توانیم در ارتباطات و مذاکرات نیز قوی تر ظاهر شویم.